Notification Mark all as read

  Help & Support

  เงื่อนไขข้อกำหนดการจัดส่งสินค้าและการรับประกัน

  “เรา” หมายถึง บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด และตัวแทน และผู้รับจ้างอิสระของเรา

  “ผู้ใช้บริการ” “ท่าน” หมายถึง ผู้ส่งของ หรือ ผู้จ้างส่งของ

  “การรับขน” หมายถึง การดำเนินงานและบริการทั้งหมดที่เราดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

  “ของที่ต้องจัดส่ง” หมายถึง ของหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นของที่ขนส่งในปริมาณมาก หรือส่งในชุดเดียวหรือหลายชุด) ซึ่งเราได้รับไว้เพื่อรับขนจากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง หรือซึ่งเราได้รับไว้เพื่อให้บริการอื่น ไม่ว่าตามใบตราส่งของเราหรือไม่

  “ของต้องห้าม” หมายถึง ของหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งต้องห้ามขนส่งตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ต้องจัดส่งของที่ต้องจัดส่งเข้าไป หรือรับขนของที่ต้องจัดส่งผ่านประเทศดังกล่าว หรือภายในราชอาณาจักรไทย

  เมื่อส่งของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา เราถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่ระบุอยู่ในใบตราส่ง และ/หรือ สัญญารับขน และ/หรือ สัญญาการให้บริการอื่น ในนามของตัวผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในของ ที่ต้องจัดส่งหรือการดำเนินการบริการอื่น โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้บริการจะได้ลงนามในหน้าใบตราส่งของเราหรือไม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรายังครอบคลุมและมีผลถึงบุคคลใดที่เราใช้หรือจ้างช่วงให้เก็บรวบรวม ขนส่ง นำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่าน หรือให้บริการอื่น รวมทั้งพนักงาน กรรมการ และตัวแทนของเรา ทั้งนี้ เฉพาะพนักงานผู้มีอำนาจของเราเท่านั้นที่สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ท่านส่งมอบของที่ต้อง
  จัดส่งกับเรา พร้อมด้วยคำสั่งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราจะไม่ผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวของท่าน

  ท่านตกลงว่าเราหรือหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหนี้ของรัฐ ตลอดจนศุลกากรและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอาจเปิดและตรวจสอบของที่ต้องจัดส่งของท่านได้ทุกเมื่อ

  หากเราไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้อง และนำส่งหรือพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง โดยอาจต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  หากเราไม่สามารถดำเนินการนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะพยายามทิ้งคำบอกกล่าวไว้ ณ ที่อยู่ของผู้รับ โดยระบุว่าพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งแล้วและแจ้งว่าของที่ต้องจัดส่งอยู่ที่ใด หรือผู้รับปฏิเสธที่จะรับของ
  sที่นำส่ง เราจะพยายามติดต่อท่านและตกลงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ท่านตกลงชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราก่อขึ้นในการส่งต่อ จำหน่าย หรือส่งคืนของที่ต้องจัดส่ง และค่าธรรมเนียม (หากมี) ในการพยายามนำส่งเป็นครั้งที่สองขึ้นไป และการดำเนินการที่เหมาะสมขั้นต่อไปตามที่ตกลงกัน หากเราไม่ได้รับคำสั่งจากท่านหรือผู้รับภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากเราพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งแล้วครั้งแรก ท่านตกลงว่าเราอาจทำลายหรือขายสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน

  ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หรือค่าดำเนินการ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เราก่อขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใด จากการที่ท่านผิดคำรับประกันและ
  คำรับรองนี้ แม้ว่าเราจะรับของที่ต้องจัดส่งที่ขัดกับหน้าที่ภาระผูกพันของท่านโดยไม่เจตนาก็ตาม

  นโยบายการคืนเงิน

  บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีนโยบายการคืนเงินค่าบริการขนส่ง ซึ่งเป็นนโยบายมาตรฐานที่บังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่น

  ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน โดยยึดเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นหลักในการยื่นคำร้องขอคืนเงินกับบริษัทฯ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Giztix Co., Ltd. (“Giztix” หรือ “จิซทิกซ์,เรา,พวกเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย คือ บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ www.giztix.com นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.giztix.com ("Site","เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของจิซทิกซ์ ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการ
  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เมื่อคุณใช้บริการของ Giztix ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

  จิซทิกซ์จะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ จิซทิกซ์ยังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

  จิซทิกซ์รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

  จิซทิกซ์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านมอบให้แก่เราเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท และ/หรือราคาค่าบริการด้านโลจิสติกส์ นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อล็อกอิน รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ
  และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

  เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการของ Giztix จากแอปพลิเคชัน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) หรือเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น หุ้นส่วนที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมการขาย)

  จิซทิกซ์ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  จิซทิกซ์แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

  จิซทิกซ์อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้จัดหา เช่น รอยัลตี้โปรแกรมบุคคลที่สาม ซึ่งเราแต่งตั้งมาเพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนของเรา เช่นเว็บโฮสติงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตลาด (รวมถึงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น)เพื่ออำนวยลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการดูแลบริการด้านโลจิสติกส์ และเพื่อการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราเท่านั้น

  เราอาจมีการให้บริการอื่นๆ (เช่น บริการ"เพิ่มเติม") เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการขนส่งหรือรับประโยชน์ หรือสำหรับสิ่งอื่นใดที่ท่านสนใจ บริการนี้มาจากผู้สนับสนุนบุคคลที่สาม อย่างที่กล่าวข้างต้น อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเพื่อการบริการที่สะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดำเนินการที่จองบริการด้านโลจิสติกส์ที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานและวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเย่นต์ และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับอนุญาตจากเรา และจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราผู้ใช้ และผู้อื่น ในสถานการณ์เช่น ที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเราอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานที่แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

  นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และเพจแท็กมีอะไรบ้าง

  เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะเห็นการใช้คุกกี้และแท็ก เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie), คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และเพจแท็ก (Page Tag ) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน “คุกกี้” (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพจแท็กคือชิ้นส่วนโค้ดที่อ่านและเขียนข้อมูลคุกกี้ ทั้งคุกกี้และเพจแท็คอาจมาจากเราและ/หรือร้านค้าบุคคลที่สามที่เราเลือกทำงานด้วย คุกกี้ชั่วคราวนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การใช้คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้มีจุดประสงค์ต่างกันไป ตามที่ได้อธิบายตามส่วนอย่างเหมาะสมด้านล่าง

  การยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน

  หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือหากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือใช้ส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดทราบว่า การปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคล
  ที่สาม ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือถูกยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาด แต่หมายความว่า เครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์
  ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่า หากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่านหรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง

  คุกกี้ เพจแท็ก และการใช้ข้อมูล

  เราใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

  เราใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ“ปรับแต่ง”เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์เอาไว้ อาทิ ภาษาที่เลือก หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้
  อีกครั้งในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์

  เรายังใช้คุกกี้ถาวรหรือเพจแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมลบนเว็บไซต์ของเรา
  และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งานคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ

  การวิเคราะห์เว็บไซต์

  บริษัทบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์เราของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราได้ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนเว็บไซต์
  อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้เพื่อรายงาน เช่น การรายงานความประทับใจ และการรายงานความสนใจ

  คุกกี้และเพจแท็กโดยบุคคลที่สาม

  บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือเพจแท็กไว้บนหน้าเว็บบางหน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้หรือเพจแท็กเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะตามความสนใจและการค้นหาของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและระบุเป้าหมายการโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด นอกจากนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลดิบ (ข้อมูลที่ไม่สามารถถอดรหัสได้) กับร้านค้าบุคคลที่สามที่ใช้การโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ร้านค้าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถใช้เครื่องมือระบุข้อมูลดิบเพื่อสร้างโฆษณาตามคำสั่งจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ เมื่อพิจารณาผลที่ตามมา ร้านค้าบุคคลที่สามจะสามารถแสดงโฆษณาของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถืออื่นๆ

  การโฆษณา

  เราอาจใช้ทั้งคุกกี้หรือเพจแท็กที่กล่าวข้างต้นเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือของเรา และโฆษณาของเราตามที่ท่านต้องการ เราแสดงและค้นหาการทำการตลาดอีกครั้งเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า หากการโฆษณาแบบอื่นไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้หรือเพจแท็ก ข้อมูลบุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อกำหนด เมื่อต้องแสดงโฆษณาเรา

  เราพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่รวบรวมข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ส่วนบุคคลในการโฆษณาของบุคคลที่สาม ยกเว้นท่านมีสิทธิในเรื่องนี้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับการแจ้งเตือนจากการเก็บข้อมูลโดยบุคคล
  ที่สามเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของการโฆษณา

  การโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น

  เราใช้เครื่องมือบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่โฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่ได้สนับสนุนหรือลงนามในเป้าหมาย สาเหตุ หรือถ้อยแถลงของเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งแสดงโฆษณาของเรา

  ติดต่อเรา

  บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด